Use fertilised diplo eggs,bronto or dimetrodon eggs

More Titanoboa Taming & KO Tips