8 points   πŸ”§ Utility       Report

While holding eggs the titanoboa will increase their lifespan.

More Titanoboa Utility Tips