ARK Genesis Part 2 is here! View The New Creatures »

gfhjghhhgjhjj

hhhjjkkiuthyyhybtnyyhtgvtbg hay

yvhhbybnuunnu

yjynyybtttvvrrrv

hgh

hf

thhbjjjjhjjhhkh sgrtyhbtvvbbg

yhybttt

j6hyybyhbtntyvbyny

More Dilophosaur Taming & KO Tips