0 points   🥚 Taming & KO       Report

Thkguhcnhd rbgvffghgthhde hjgf hy fhytfhhjjkjjkjjjjjjjjhhhhhhhhhhhhhhhggfffgiii deeeerddr gt dgfggbbbbbbbbbbbbbbredfvghhh frgtfbhyvbbhhhggggyujhgujfho tfggrdffddfftttggfcgh ffftfvntdgggtfvnhgfrhhh

Dffg

More Achatina Taming & KO Tips