5 points   🔧 Utility       Report

1: Tame Daeodon.

2: Tame 2 Allos.

3: Tame Yutyrannus.

4: Enjoy the Alpha Rex killing squad!

More Allosaurus Utility Tips