0 points       Report

Fhjjjjjjj

Tyhtjjhh

Yhhhhh

Gh

Hnu

Gmh

Gjj

Ykjjghhj

Hjj

Y. Jgh.

f

ff

f

f

f

f

d. f. g. f

d

d

d. g. g

f

x

d

F

g

F

D

D

More Focal Chili Tips