639 points   πŸ˜‚ Funny       Report

I am anky

I am spike

I am better

Than a trike

I swing tail

And smash the rocks

I kill raptors

I kill crocs

I am anky

I am slow

You don’t want to get hit

By my tail blow

I am anky

I am spike

I’m way better

Than a trike

-anky song!- like for more! πŸ˜€

More Ankylosaurus Funny Tips