0 points   😂 Funny       Report

Có một lỗi (hoặc là tính năng) của sarco, khi bạn cưỡi sarco và đi tới một sinh vật nhỏ như dodo boặc compy, chúng sẽ biến mât, có thể là chúng đã rơi vào the void do lỗi của trò chơi hoặc là sarco đã nuốt chúng vào bụng

More Sarco Funny Tips