ARK Genesis Part 2 is here! View The New Creatures »

Hbhsbysbyvdyhqygwyhsuhdyjddhudhushuwjuhsygydgsyhwuhwyhsyvdyhdushysbysvysbudbcyvydgyegusnusnsnuhsbdyvdtvetgwyhwyhsuhsuhsydbyvydvydvywnusnusnuxnudbycbdyvdyvyevysbwunaijainusbyd

More Carbonemys Taming & KO Tips